مدرسه ما

با ایجاد فضای مناسب و بهره گیری از کادر آموزشی توانمند و دلسوز ، فعالیت درخشانی در عرصه تعلیم و تربیت آینده سازان این سرزمین داشته باشد .

امید است با یاری پروردگار بزرگ و همکاری و همراهی خانواده های محترم بتوانیم در راستای تعلیم و تربیت فرزندان عزیزمان که امانت های الهی نزد ما هستند ، گام های موثری برداریم . برخی از اهداف و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان غیر دولتی آینده سازان شاندیز به شرح زیر می باشد :

*افزایش کیفیت و اثربخشی فعالیت های آموزشی و پرورشی با بهره گیری از روش فرزندان عزیزمان که امانت های الهی نزد ما هستند ، گام های موثری برداریم .های نوین یادگیری .

* تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای دانش آموزان با توجه به اصول هوش های چندگانه .

* آموزش شیوه ی دستیابی به اطلاعات و کاربرد مناسب آن در راستای هدف تدریس پژوهش محور .

* توسعه  آموزش های مهارتی در زمینه های هنری ، ورزشی و کار با رایانه و حرکت به سمت ایجاد مدرسه ی هوشمند .

* تلاش در جهت شاداب سازی محیط و برنامه های مدرسه برای افزایش بهره وری .

* تسلط کامل بر کتاب های درسی و منابع تکمیلی .

* آموزش مهارت کار گروهی و ایجاد روابط اجتماعی مطلوب با دوستان و بزرگ تر ها .

* آشنا نمودن دانش آموزان با آیین های مذهبی ، ملی ، اجتماعی و ...

* تقویت صفات اخلاقی پسندیده .

* تقویت نظم و انضباط فردی .

* تقویت حس مسئولیت پذیری ، اعتماد به نفس و کنجکاوی